Skip to main content

Privacy Statement Escape Educatieve Software BV maart 2022

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Escape Educatieve Software BV gevestigd aan de Bovendonk 5, 4707 ZH  Roosendaal en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17125753 hierna aan te duiden als Escape Educatieve Software BV.

Verwerking van persoonsgegevens door Escape Educatieve Software BV
Voor Escape Educatieve Software BV is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Escape Educatieve Software BV respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Escape Educatieve Software BV streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen of over het verstrekken van uw gegevens.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door Escape Educatieve Software BV verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Voor een persoonlijk inlogaccount voor leerlingen, docenten en particulieren op het oefenprogramma https://www.escapeweb.nl/; De school levert een CSV bestand aan met daarin leerlingnummer, emailadres, naam school, naam leerling en de klas waar de leerling inzit. Deze gegevens zijn enkel bedoeld om inlogaccounts aan te maken voor het oefenprogramma. Het enige doel is een persoonlijk inlogaccount voor iedere leerling.
 2. Bij een bestelling op http://www.escape-educatief.nl wordt er gevraagd naar uw naam, adres, postcode, woonplaats en emailadres. Dit hebben wij nodig voor het verzenden van de factuur en het bestelde product.
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 5. Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten van Escape Educatieve Software BV;
 6. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 7. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraak-herinneringen per e-mail worden verzonden;
 8. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 1. De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg)
 2. Het op u verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg)
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg)
 4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg)
 5. De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e Avg)
 6. De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Escape Educatieve Software BV of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg)

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Escape Educatieve Software BV niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Doorgifte aan het buitenland
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Escape Educatieve Software BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn
Escape Educatieve Software BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden. Bij een inlogaccount op https://www.escapeweb.nl/  is dit meestal voor één jaar.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Escape Educatieve Software BV zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Escape Educatieve Software BV verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. 

Rechten gebruiker
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.
U heeft – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. In geval persoonsgegevens via een andere verantwoordelijke zijn verstrekt, zoals bijvoorbeeld een onderwijsinstelling, dient gebruiker het verzoek te doen via die verantwoordelijke.

Verzoeken kunnen worden gezonden aan de contactpersoon gegevensbescherming, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De privacy contactpersoon zal een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen. De identiteit zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan verzoek.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Escape Educatieve Software BV verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de 
persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derden partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Verantwoordelijke gegevensbescherming
De verantwoordelijke persoon voor de AVG wetgeving is Lisette van Zitteren. Zij houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Escape Educatieve Software BV over de privacywetgeving. Voor alle vragen die over privacy gaan, kunt u contact met haar opnemen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0165-599 478.

Toezichthouder
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Escape Educatieve Software BV. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Escape Educatieve Software BV. Escape Educatieve Software BV kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Lisette van Zitteren, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bovendonk 5
4707 ZH  Roosendaal
0165-599 478