Skip to main content

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

met ingang van mei 2018. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerder gepubliceerde leveringsvoorwaarden.

 1. Algemene bepalingen

1.1       Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

 1. Programmatuur: Alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend en beschrijvend ontwerpmateriaal.
 2. Documentatie: Door Escape Educatieve Software aan gebruiker geleverde schriftelijke en/of digitale informatie waarin de werking en het gebruik van de programmatuur worden omschreven.
 3. Licentie: Het recht van de gebruiker de programmatuur conform de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken.
 4. Dragers: Materialen waarop de programmatuur is vastgelegd.
 5. Wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met Escape Educatieve Software een overeenkomst heeft afgesloten c.q. wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen, hierna ook te noemen: opdrachtgever.
 6. Leverancier: Escape Educatieve Software.
 7. Overmacht: niet toerekenbare niet-nakoming door één van de partijen, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

1.2       Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Escape Educatieve Software B.V. en een opdrachtgever waarop Escape Educatieve Software B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Escape Educatieve Software B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Escape Educatieve Software B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.3       Aanbieding en acceptatie

 1. De door Escape Educatieve Software B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Escape Educatieve Software B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Escape Educatieve Software B.V. is ontvangen en geaccepteerd.
 3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Escape Educatieve Software B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voortoekomstige opdrachten.

1.4       Duur en beëindiging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, maar wel voor het einde van het lopende schooljaar.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Escape Educatieve Software B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Escape Educatieve Software B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Escape Educatieve Software B.V. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

1.5       Levertijd

 1. De door Escape Educatieve Software B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Escape Educatieve Software B.V. niet in verzuim.

1.6       Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Escape Educatieve Software B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Escape Educatieve Software B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Escape Educatieve Software B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
 5. In afwijking van lid 3 zal Escape Educatieve Software B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Escape Educatieve Software B.V. kunnen worden toegerekend.

1.7       Ontoerekenbare tekortkomingen

 1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Escape Educatieve Software B.V. op:
 2. tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelancercontract;
 3. vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
 4. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Escape Educatieve Software B.V. zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Escape Educatieve Software B.V. behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

1.8       Prijzen

 1. Is met opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Escape Educatieve Software B.V. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Escape Educatieve Software B.V. worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 1.8 lid 1 voorzien:
 3. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
 4. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Escape Educatieve Software B.V. kenbaar zijn gemaakt;
 5. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Escape Educatieve Software B.V. in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Escape Educatieve Software B.V. weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 6. tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
 8. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Escape Educatieve Software B.V. gebruikelijke methoden.
 9. Escape Educatieve Software B.V. is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Escape Educatieve Software B.V. niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
 10. Indien in de offerte een "richtprijs" is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
 11. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 12. Escape Educatieve Software B.V. heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

1.9       Betalingsvoorwaarden

 1. Escape Educatieve Software B.V. is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Escape Educatieve Software B.V. bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Escape Educatieve Software B.V. aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Escape Educatieve Software B.V. zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 100, - exclusief BTW.
 3. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Escape Educatieve Software B.V. binnen twee weken na factuurdatum aan Escape Educatieve Software B.V. schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

1.10      Gebruikslicenties standaardprogrammatuur

 1. Escape Educatieve Software verleent aan gebruiker licentie tot gebruik van de programmatuur. Escape Educatieve Software verkoopt aan gebruiker de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd.
 2. Het in Artikel 3.1 bedoelde gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden. Het gebruiksrecht is gebonden aan het schoolgebouw waar de licentienemer op het moment van aankoop werkzaam was.
 3. Indien de programmatuur voorzien is van beschermende technische maatregelen kan de programmatuur slechts op een overeengekomen aantal computers worden geïnstalleerd.
 4. Netwerkprogrammatuur wordt voorzien van een licentie op naam van de school. Deze is geschikt voor installatie op één netwerkserver.
 5. Gebruiker is niet gerechtigd wijzigingen of aanpassingen in de programmatuur aan te brengen of eventuele technische of softwarematige maatregelen ter bescherming van de programmatuur te verwijderen.

1.11      Garanties standaardprogrammatuur

 1. Escape Educatieve Software garandeert gedurende een periode van 3 maanden, gerekend vanaf de datum van levering van de programmatuur: dat de programmatuur functioneert op de in de documentatie aangeduide apparatuur, dat de dragers waarop de programmatuur geleverd wordt vrij zijn van fouten, virussen en gebreken, mits deze op de voorgeschreven manier worden gebruikt.
 2. De garantietermijn kan telkens met 1 jaar worden verlengd d.m.v. het afsluiten van een service update abonnement. Dit geeft de gebruiker recht op het ontvangen van de nieuwste versie van de software en telefonische gebruikersondersteuning.
 3. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of de door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 4. De garantie vervalt eveneens, indien de wederpartij de programmatuur niet op de in de documentatie beschreven wijze gebruikt en/of de in de documentatie beschreven bediening van de programmatuur niet op de juiste wijze uitvoert.
 5. Indien een wederpartij terecht aanspraak maakt op garantie, zal Escape Educatieve Software allereerst trachten het geleverde te repareren. Vervangt Escape Educatieve Software ter voldoening aan de garantieverplichtingen de programmatuur, dan wordt de vervangen programmatuur eigendom van Escape Educatieve Software.

1.12      Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het door Escape Educatieve Software B.V. vervaardigde materiaal berusten bij Escape Educatieve Software B.V.
 2. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 3. De wederpartij is gehouden Escape Educatieve Software te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, welke ten laste mochten komen als gevolg van aanspraken van derden tegen Escape Educatieve Software. Onder eigendom wordt mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten en/of aanverwante rechten. Het is gebruiker niet toegestaan de programmatuur te kopiëren, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te vervreemden en/of om niet of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zulks op grond van dwingend rechtelijke regels is toegestaan.

1.13      Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

1.14      Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

 1. Voor zover Escape Educatieve Software B.V. bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Escape Educatieve Software B.V. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Escape Educatieve Software B.V. of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Escape Educatieve Software B.V.
 2. Escape Educatieve Software B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Escape Educatieve Software B.V., daaronder begrepen de door Escape Educatieve Software B.V. meegeleverde of bij opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, softwarecomponenten of runtime-faciliteiten van derden.
 3. Indien de aansprakelijkheid van Escape Educatieve Software B.V. voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Escape Educatieve Software B.V. wordt uitgekeerd. Iedere aansprakelijkheid van Escape Educatieve Software B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Escape Educatieve Software B.V. van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en opdrachtgever vrijwaart Escape Educatieve Software B.V. tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 5. Escape Educatieve Software B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.
 6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.
 7. Escape Educatieve Software B.V. aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het disfunctioneren van apparatuur of programmatuur ter zake van het accepteren, verwerken, opslaan of presenteren van datums na 31 december 1999, indien en voor zover een desbetreffende garantie uitdrukkelijk deel uitmaakt van de overeenkomst (millennium clausule).
 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Escape Educatieve Software B.V. of zijn ondergeschikten.

1.15      Overdracht rechten en verplichtingen

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst over te dragen aan derden.

1.16      Wijziging van de voorwaarden

 1. Escape Educatieve Software B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

1.17      Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Escape Educatieve Software B.V. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Breda aanhangig worden gemaakt.
 4. Ontwikkeling van programmatuur

De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Escape Educatieve Software B.V. in opdracht van opdrachtgever programmatuur ontwikkelt.

2.1       Programmatuur en gebruiksrecht

 1. Onder programmatuur wordt verstaan: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend en beschrijvend ontwerpmateriaal.
 2. Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie.
 3. De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheden en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen wordt het gebruiksrecht van opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de programmatuur voor de eerste keer werd gebruikt respectievelijk was aangesloten.
 4. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.
 5. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 6. Escape Educatieve Software B.V. is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur, terwijl opdrachtgever is gehouden Escape Educatieve Software B.V. voor dat doel te allen tijde toegang tot de programmatuur te verschaffen.
 7. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Escape Educatieve Software B.V. retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal opdrachtgever van zodanige vernietiging Escape Educatieve Software B.V. onverwijld schriftelijk melding maken.

2.2       Programmatuur van toeleverancier

 1. Indien en voor zover Escape Educatieve Software B.V. programmatuur van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Escape Educatieve Software B.V. schriftelijk aan opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Escape Educatieve Software B.V. zal deze voorwaarden aan opdrachtgever op diens eerste verzoek toezenden.

 2.3      Aflevering, reclame en acceptatietest

 1. Escape Educatieve Software B.V. zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Escape Educatieve Software B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever dient de geleverde programmatuur bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk, te (laten) testen, teneinde zich ervan te vergewissen of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, in het bijzonder of de programmatuur voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, een en ander ongeacht of reeds een acceptatietest heeft plaatsgevonden.
 3. Indien een (onderdeel van) de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, hierna aan te duiden met "defect", dient opdrachtgever dit defect, op straffe van verval van zijn rechten uit artikel 2.4, uiterlijk binnen één maand na levering van de programmatuur aan Escape Educatieve Software B.V. te melden. Escape Educatieve Software B.V. wordt geacht conform de overeenkomst te hebben geleverd indien en voor zover opdrachtgever niet binnen de termijn van een maand melding heeft gemaakt van een defect.
 4. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na terbeschikkingstelling of, indien een door Escape Educatieve Software B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
 5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever Escape Educatieve Software B.V. hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 6. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat, zal opdrachtgever Escape Educatieve Software B.V. uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de defecten informeren. Escape Educatieve Software B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde defecten binnen een redelijke termijn te herstellen, onverminderd het bepaalde in artikel 2.4.

2.4       Defecten in programmatuur

 1. Een defect kan slechts worden onderzocht en hersteld nadat opdrachtgever het defect gedetailleerd omschreven bij Escape Educatieve Software B.V. heeft aangemeld overeenkomstig de procedures die Escape Educatieve Software B.V. hiertoe bekend heeft gemaakt en opdrachtgever alle door Escape Educatieve Software B.V. noodzakelijk geachte informatie heeft verstrekt over de omstandigheden waaronder het defect zich heeft voorgedaan. Indien geen procedures bekend zijn gemaakt, volstaat een schriftelijke mededeling van opdrachtgever.
 2. Na afloop van de in artikel 2.3 lid 3 genoemde termijn is Escape Educatieve Software B.V. niet gehouden eventuele defecten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhouds­overeenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
 3. Een defect kan slechts worden hersteld indien deze reproduceerbaar is.
 4. Escape Educatieve Software B.V. kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van onderzoek en herstel in rekening brengen indien:
 5. uit nader onderzoek blijkt dat geen sprake is van een defect in de door Escape Educatieve Software B.V. vervaardigde programmatuur; of
 6. de defecten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld; of
 7. de programmatuur door anderen dan Escape Educatieve Software B.V. is gewijzigd; of
 8. sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever; of
 9. sprake is van andere niet aan Escape Educatieve Software B.V. toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen beperkingen, gebreken of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen dan Escape Educatieve Software B.V.
 10. Verminkte of verloren gegane gegevens worden niet hersteld.
 11. Escape Educatieve Software B.V. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of defecten zal werken of dat alle defecten zullen worden verbeterd.
 12. Onderhoud van programmatuur

De in dit hoofdstuk "Onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen in het hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" van toepassing indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen.

3.1       Onderhoudsverplichtingen

 1. Escape Educatieve Software B.V. zal naar beste vermogen defecten herstellen in nieuwe versies van de programmatuur, onverminderd het bepaalde in paragraaf 2.4. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Escape Educatieve Software B.V. te bepalen wijze en termijn aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 2. Een defect wordt onderzocht op voorwaarde dat deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die op dat moment door Escape Educatieve Software B.V. onderhouden wordt en opdrachtgever alle door Escape Educatieve Software B.V. verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht.
 3. Escape Educatieve Software B.V. zal bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Escape Educatieve Software B.V. niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele defecten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Escape Educatieve Software B.V. van opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Escape Educatieve Software B.V. aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 4. Indien opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Escape Educatieve Software B.V. is aangegaan, kan Escape Educatieve Software B.V. door opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.