Licentievoorwaarden Escape Educatieve Software

Een licentie verschaft de licentienemer het gebruiksrecht op door Escape Educatieve Software ontwikkelde programmatuur. Een licentienemer kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. De gebruiker kan een andere zijn dan de licentienemer. Voor alle gebruik van genoemde programmatuur is een licentie noodzakelijk. De licentie kan de vorm hebben van een kooplicentie of een leaselicentie.

1. Kooplicentie
De licentienemer schaft het programma aan voor een eenmalig bedrag. Er zijn drie mogelijkheden:

a. Licentie voor stand-alone gebruik
De programmatuur mag op één computer worden geïnstalleerd en gebruikt en is daartoe beveiligd met een copyminder productsleutel.

b. Licentie voor netwerkgebruik
De programmatuur mag op één netwerkserver worden geïnstalleerd en is daartoe beveiligd met een productsleutel. De programmatuur wordt bovendien op naam van de licentienemer gesteld. De licentie is niet overdraagbaar. Bij een netwerklicentie is het gebruiksrecht voor 48 gelijktijdige gebruikers binnen één fysieke locatie inbegrepen.
Gebruik van de Docentenmodule is inbegrepen.
Bij de licentie voor netwerkgebruik kon een service-update abonnement worden afgesloten (t/m 2013). Dit service-updateabonnement geeft de licentienemer recht op verkrijging van één software-update op jaarbasis en kosteloze gebruikersondersteuning. Het service-updateabonnement gaat in drie maanden na de aanschafdatum van de programmatuur. Indien het service-updateabonnement later wordt afgesloten dan een half jaar na aanschaf van de software, gebeurt dit met terugwerkende kracht tot drie maanden na aanschafdatum. Afsluiten van een service-updateabonnement later dan een jaar na aanschaf van de programmatuur is niet mogelijk.
De klanten die in 2014 dit abonnement nog hebben lopen kunnen doorstromen naar webbased gebruik.

c. Licentie voor ambulant gebruik
Deze licentie is voorbehouden aan erkende praktijken voor remedial teaching die als zodanig door Escape Educatieve Software B.V. zijn geregistreerd.
De praktijkhouder ontvangt als licentienemer 25% korting bij de gelijktijdige aanschaf van minimaal 4 en maximaal 7 licenties van hetzelfde programma voor stand-alone gebruik. De programmatuur is daartoe beveiligd met een copyminder productsleutel. De licentie is niet overdraagbaar maar de programma's mogen voor thuisgebruik beschikbaar worden gesteld aan leerlingen. Indien de gebruiker na beëindiging van de overeenkomst met licentie­nemer het gebruik van de programmatuur wenst voort te zetten is hij gehouden een eigen licentie aan te schaffen. Hiervoor geldt dan een gereduceerd tarief.
Elke licentienemer heeft gedurende drie maanden na aanschaf van de programmatuur recht op kosteloze gebruikersondersteuning bij normaal gebruik van de software en inachtneming van de richtlijnen terzake in de verstrekte documentatie.

d. Licentie voor webbased
De licentie voor webbased gebruik is een jaarlicentie. Na verloop van dat jaar heeft u de mogelijkheid om te verlengen.
Voor scholen bestaat de mogelijkheid om in te stappen in een meerjarencontract. Dit is voor gebruik van minimaal 3 jaar. Jaarlijks wordt aan de school de benodigde pakketten gevraagd. Wanneer een school, na minimale afname van 3 jaar, het meerjarencontract wil beëindigen moet er uiterlijk aan het einde van een schooljaar een schriftelijke opzegging gedaan worden voor het komende schooljaar.

2. Leaselicentie
De licentienemer verwerft het gebruiksrecht op de programmatuur voor een netwerkserver over meer locaties van een scholengemeenschap of meerdere netwerkservers binnen één bevoegd gezag. De licentie wordt niet beveiligd met een copyminder productsleutel maar wel op naam van de licentienemer gesteld. De leaselicentie wordt afgesloten op basis van het aantal leerlingen van alle locaties tezamen (volgens opgave CFI) met een minimum van 250.
Docentenmodule is inbegrepen. De leaselicentie geeft de licentienemer het recht op gebruik van de software voor een onbeperkt aantal gebruikers. De licentienemer kan de nieuwste updates direct na publicatie downloaden en heeft recht op kosteloze ondersteuning van de systeem- of applicatiebeheerder bij de installatie en het onderhoud van de betreffende programmatuur. Leerlingen van licentienemer ontvangen reductie bij de (zelfstandige) aanschaf van stand-alone versies van de programmatuur waarvoor licentienemer een leaselicentie heeft en krijgen daartoe via licentienemer een reductiecode. De leaselicentie wordt afgesloten voor een periode van twee jaar met stilzwijgende verlenging van telkens een jaar en kan op elk gewenst moment ingaan. Opzegging van de leaseovereenkomst dient te geschieden uiterlijk drie maanden voor verlengingsdatum. Na beëindiging van de leaseovereenkomst dient de programmatuur te worden gedeïnstalleerd.